Get Adobe Flash player

 ประชาคมอาเซียน

Asean Cummunity
รายละเอียด   การเรียนรู้ อาเซียน    

 

ลิงก์ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ก์

ผู้เข้าชมเว็บ

78590
วันนี้วันนี้6
เมื่อวานเมื่อวาน0
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้6
เดือนนี้เดือนนี้6
รวมผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชม78590

เนื้อหา

 

 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย  งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด

โทร. ๐๔๓-๘๕๖๐๓๑ ต่อ ๑๔  

โทรสาร. ๐๔๓-๘๕๖๐๓๑ ต่อ ๑๔  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจะดำเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนไว้แล้วโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีถัดไป

โดยจะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้สูงอายุได้แจ้งความประสงค์ไว้

 

กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ภายในวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน (ตามความเหมาะสม)

 

การคำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได

สำหรับผู้สูงอายุ   (แบบขั้นบันได)

 

ขั้น

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนเงิน(บาท)

ขั้นที่๑

๖๐ - ๖๙ ปี

๖๐๐

ขั้นที่๒

๗๐ - ๗๙ ปี

๗๐๐

ขั้นที่๓

๘๐ - ๘๙ ปี

๘๐๐

ขั้นที่๔

๙๐ ปีขึ้นไป

๑,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไรให้นับ ณ วันที่๓๐  กันยายน เท่านั้น เช่น

๑) นาง ก. เกิด ๓๐ กันยายน ๒๔๘๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นาง ก. จะอายุ ๗๐ ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ ๗๐๐ บาท ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (งบประมาณปี ๒๕๕๘)

๒) นาย ข. เกิด ๑ ตุลาคม ๒๔๘๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นาย ข. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ ๖๐๐ บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป

 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ

๑) ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง

๒) ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพหรือผู้รับมอบอำนาจต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่กำหนด

๓) เมื่อย้ายภูมิลำเนาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนไปอยู่ภูมิลำเนาอื่นต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนได้รับทราบ

 

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ

 ๑)     ตาย

๒)     ย้ายภูมิลำเนาไปนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

๓)     ขาดคุณสมบัติ

 

 

 

พัฒนาเว็บโดย  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพน    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043856031 อีเมล์  pon@pon.go.th