Get Adobe Flash player

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

•  คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์

• เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 ประชาคมอาเซียน

Asean Cummunity
รายละเอียด   การเรียนรู้ อาเซียน    

 

ลิงก์ ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน  ก์

ผู้เข้าชมเว็บ

42708
วันนี้วันนี้65
เมื่อวานเมื่อวาน66
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้254
เดือนนี้เดือนนี้1465
รวมผู้เข้าชมรวมผู้เข้าชม42708

เนื้อหา

 

 

 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

โดย  งานพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัด

โทร. ๐๔๓-๘๕๖๐๓๑ ต่อ ๑๔  

โทรสาร. ๐๔๓-๘๕๖๐๓๑ ต่อ ๑๔  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนจะดำเนินการเบิก - จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนไว้แล้วโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปีถัดไป

โดยจะจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้สูงอายุได้แจ้งความประสงค์ไว้

 

กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ภายในวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน (ตามความเหมาะสม)

 

การคำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได

สำหรับผู้สูงอายุ   (แบบขั้นบันได)

 

ขั้น

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนเงิน(บาท)

ขั้นที่๑

๖๐ - ๖๙ ปี

๖๐๐

ขั้นที่๒

๗๐ - ๗๙ ปี

๗๐๐

ขั้นที่๓

๘๐ - ๘๙ ปี

๘๐๐

ขั้นที่๔

๙๐ ปีขึ้นไป

๑,๐๐๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไรให้นับ ณ วันที่๓๐  กันยายน เท่านั้น เช่น

๑) นาง ก. เกิด ๓๐ กันยายน ๒๔๘๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นาง ก. จะอายุ ๗๐ ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ ๗๐๐ บาท ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (งบประมาณปี ๒๕๕๘)

๒) นาย ข. เกิด ๑ ตุลาคม ๒๔๘๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นาย ข. จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพเดือนละ ๖๐๐ บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป

 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ

๑) ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง

๒) ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพหรือผู้รับมอบอำนาจต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่กำหนด

๓) เมื่อย้ายภูมิลำเนาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนไปอยู่ภูมิลำเนาอื่นต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนได้รับทราบ

 

การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ

 ๑)     ตาย

๒)     ย้ายภูมิลำเนาไปนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน

๓)     ขาดคุณสมบัติ

 

 

 

พัฒนาเว็บโดย  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพน    องค์การบริหารส่วนตำบลโพน

ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.043856031 อีเมล์  pon@pon.go.th