:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายชรินทร์ เครือวรรณ
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
โทร.098-6483878
นางจรวย รักษาผล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพน
โทร.063-2359128
นางสาวลินดา ภูจันหา
สมาชิกสภา อบต.โพน
โทร.082-5959824
นางรัก ขันแสง
สมาชิกสภา อบต.โพน
โทร.098-1619270
นายคาน มังคะรัตน์
สมาชิกสภา อบต.โพน
โทร.064-8870539
นายสอ ถวิลวงษ์
สมาชิกสภา อบต.โพน
โทร.065-4746234