:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th
กองคลัง
นางสาวประกาย สุกสีกรี
นักบริหารงานคลัง
นายขุนนาย หัสบุตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
จ่าเอกสุนทร แพงลุนหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเดือนเพ็ญ ยวงวิภักดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทิพวรรณ์ สุมนทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุภาวรรณ ฉลวยศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้