:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th
กองการศึกษา
-ว่าง-
นักบริหารการศึกษา
นางสาวอริสา บุริขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกาญจนา มังครัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกองศรี ภูผาจง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเพชรา เนาวะเศษ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปรานี ศรีบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายพีระชัย โฆษาจารย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชดาภรณ์ เวียงยิ่ง
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาภร พรชะตา
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก