:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th
กองช่าง
นางสาวกรรนิกา โคตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกฤษฎากรณ์ มะละตะ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายภานุวัฒน์ สารขันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายภัทรพล โสภารักษ์
วิศวกรโยธา
นายเด่น ไชยศรี
นักบริหารงานช่าง