:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นางอุบล ไชยหงษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพน
โทร 083-3418215
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)