:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโพน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-010171 อีเมล์ : saraban@pon.go.th
สำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
นางพรพิมล ศรีคิรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางปาริชาติ เรืองแสน
เจ้าพนักงานชุมชน
นายสิทธิพงศ์ พรชะตา
นักทรัพยากรบุคคล
นายชวัลวิทย์ ตินะโส
นิติกร
นางสาวกวินธิดา ภูจันหา
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววริษา มันปาติ
ผู้ช่วยนิติกร
นายพงศธร จันทร์เรือง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายพงษ์พรรณ บรรเทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิชญาภา นังกะทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางวิชญา เขตโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายชูวัฒน์ ม่วงนิกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย